Carel Leonhard Brinkman

Geboren: 10 september 1820 
Bron: Wikipedia

Overleden 29 september 1881 (?)

CL Brinkman overleden 29-9-1881

"Familiebericht". "De standaard". Amsterdam, 05-10-1881. Geraadpleegd op Delpher op 16-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011067813:mpeg21:a0029


"Familiebericht". "Het nieuws van den dag : kleine courant". Amsterdam, 04-10-1881. Geraadpleegd op Delpher op 16-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010063558:mpeg21:a0034

Overlijdensbericht van mevrouw Bulterman

Overleden: Bulterman

"Familiebericht". "Rotterdamsch nieuwsblad". Rotterdam, 24-08-1901. Geraadpleegd op Delpher op 16-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010179063:mpeg21:a0059

Wandplaten van Brinkman

Wandplaten van Brinkman


Adres Brinkman 1853:

Hartenstraat (nabij Keizersgracht

Verschenen bij Brinkman: Dier- en plantkunde

Schoolplaten - ten gebruike bij het onderwijs in Dier- en Plantkunde.
Uitgever c. l. brinkman te Amsterdam.

"De uitgave dezer Verzameling van Platen, geschikt om bij het Onderwijs in Dier- en Plantenkennis vóór de klasse te
worden opgehangen , is de voortzetting voor het reeds lang beraamde plan om van wege het Genootschap te voorzien in
de behoefte aan hulp- en leermiddelen voor het Leervak : Kennis der Natuur, waaraan ook de Serie Leesboekjes van Helge en het Handboek voor Onderwijzers, getiteld : Inleiding tot Kennis der Natuur-, hun ontstaan verschuldigd zijn. Met bijzondere zorg heelt het Hoofdbestuur, ln vereenigiug met de geachte geleerden Dr. D. J. Lübach te Haarlem, Dr. D. J. Coster te Amsterdam, die als specialenteiten in de vakken van Zoölogie en Botanie algemeen worden erkend en geroemd, het plan voor deze belangrijke Verzameling ontworpen. De bekwamen onderwijzer A. Koot te Haarlem, wiens teekenschrift reeds sedert vele jaren in dienst staat van het Schoolonderwijs , getuigen zijne Schoolkaarten en zijne Platen voor het Onderwij» in de Natuurkunde, heeft met ijver en voorliefde de bewerking der Platen vervaard. Alles vereenigt zich dus hier om een werk te doen verwachten, dat in de bestaande behoefte ten volle verziet, dat buitenlandsche uitgaven van dezen aard in doelmatigheid overtreft en duurzaam tot eer en tot nut van de Nederlandsche School strekken zal. De geregelde en spoedige voortzetting is verzekerd , wanneer slechts
een ruim debiet den ondernemenden Uitgever mag aanmoedigen die te dien einde den prijs van elke plaat op 20] cents heeft bepaald en elk nummer zonder prijsverhooging, ook afzonderlijk verkrijgbaar stelt. De platen zijn zoo veel noodig en dus grootendeels gekleurd
."

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 19, 1862, no 51, 19-12-1862. Geraadpleegd op Delpher op 16-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dts:526051:mpeg21

---De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 22, 1865, no 11, 17-03-1865. Geraadpleegd op Delpher op 16-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dts:531011:mpeg21

----

"Van de Schoolplaten is de 10e Aflevering gereed en de Afdeeling Plantkunde daarmede in 53 platen gereed gekomen.
Met nog 4 platen, die ter perse zijn, zal de Afdeeling Dierkunde in 50 platen mede voltooid zijn. Dan volgen tot besluit nog 6 platen over Delfstoffen, waarvan reeds 3 zijn afgedrukt. Binnen een paar maanden zal dus dit belangrijk Plaatwerk geheel voltooid zijn op eene wijze, die Heeren Ontwerpers , Teekenaar en Uitgever tot duurzame eer verstrekt en voor het Onderwijs in de Natuurlijke Historie aan Lagere en Middelbare Scholen meer en meer zal blijken een voortreffelijk en onmisbaar leermiddel te zijn Van de Schetsen Dieren door Helgo in afgeloopen kunde voltooid worden. Van de Schoolplaten is de 10e Afleve- ring gereed en de Afdeeling Plantkunde daarmede in 53 platen
."

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 26, 1869, no 32, 06-08-1869. Geraadpleegd op Delpher op 16-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dts:536032:mpeg21

---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------